KIWA Partner for progress

Uvidis is een handelsnaam van Waterzorg Friesland

                           

Algemene leveringsvoorwaarden van WATERZORG FRIESLAND - Enkhuizen

 

1. Toepasselijkheid. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en/of overeenkomsten van koop en verkoop van goederen en/of diensten, gedaan en/of gesloten door WATERZORG FRIESLAND BV (kvk: 54866758; tevens handelende onder de naam Uvidis) - hierna WATERZORG FRIESLAND - als verkoper en/of als aanbieder. Afnemers, kopers, opdrachtgevers, - hierna te noemen koper - worden geacht door bestelling en/of in ontvangst nemen van goederen of diensten met deze voorwaar­den te hebben ingestemd en afstand te hebben gedaan van eventuele eigen aankoop-voorwaarden. Afwijkende voorwaarden en bedingen zijn voor WATERZORG FRIESLAND alleen geldig indien en voorzover deze door WATERZORG FRIESLAND schriftelijk en uitdrukke­lijk zijn aan­vaard.

2. Prijzen en offertes. Alle offertes zijn vrijblijvend. Prijzen welke in catalogi, documentaties, prijscouranten of andere drukwerken zijn vermeld zijn voor WATERZORG FRIESLAND niet bindend. Indien met name na het afgeven van een offerte of na het sluiten van een koop­overeenkomst wijzigingen optreden in de kostprijs van artikelen door loonsverho­ging, gestegen materiaalprijzen, koersver­anderingen of anderszins, is WATERZORG FRIESLAND gerech­tigd deze wijziging door te berekenen onder vermelding van de oorzaak. Tenzij anders is overeengekomen, zijn prijzen exclusief B.T.W., af magazijn, exclusief vracht, verzekering en verpakking.

3. Leveringstermijnen. Leveringstermijnen worden door WATERZORG FRIESLAND zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, doch moeten altijd worden beschouwd als een bij benadering opgegeven leverings­termijn. Indien de in dit artikel bedoelde leveringstermijn wordt overschreden, geeft dit geen recht aan de koper de overeenkomst te annuleren. Wel heeft koper het recht een nieuwe redelijke leveringstermijn te stellen, bij gebreke van levering waarbin­nen de koper gerechtigd is de koopovereenkomst, voor zover het betreft het op het moment van annulering nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, waarbij partijen met betrekking tot het geannuleerde gedeelte geen kosten aan elkaar verschuldigd zijn. WATERZORG FRIESLAND aanvaardt generlei aansprakelijkheid tot vergoeding van enigerlei schade, ontstaan door te late levering.

4. Tussentijdse wijziging, meerwerk en voorrijdkosten. WATERZORG FRIESLAND is gerechtigd de extra kosten, die het gevolg zijn van door partijen schriftelijk overeengekomen tussentijdse wijzigingen in de werkwijze of de omvang van de opdracht aan de koper in rekening te brengen.

Wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan, dient WATERZORG FRIESLAND de koper daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan WATERZORG FRIESLAND worden doorberekend aan de koper als meerwerk.

Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van WATERZORG FRIESLAND op betaling daarvan door koper onverlet.

Indien WATERZORG FRIESLAND op het afgesproken tijdstip bij de koper ter plaatse komt teneinde de overeengekomen werkzaamheden te verrichten en zij onverhoopt geen toegang tot de plaats krijgt waar zij deze werkzaamheden zal moeten verrichten, is zij gerechtigd de koper voorrijdkosten in rekening te brengen ten bedrage van € 100,--.

5. Uitvoering door derden. WATERZORG FRIESLAND heeft het recht de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van WATERZORG FRIESLAND te laten verrichten door een deskundige derde of door personeel in dienst van zodanige derde, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6. Toegang en medewerking. De koper is verantwoordelijk voor het goed bereikbaar zijn van de installatie, de monsterpunten (indien van toepassing) en andere werkplekken zodat WATERZORG FRIESLAND op de geplande afspraken onbelemmerd en zonder vertraging toegang heeft tot de noodzakelijke werkplekken.

De koper is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van informatie en de juistheid van deze informatie.

De koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.

De koper dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals bouw- kundige) en/of leveringen, die niet tot het werk van WATERZORG FRIESLAND behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient de koper de WATERZORG FRIESLAND hiervan terstond in kennis te stellen.

7. Verantwoordelijkheid van de koper. Bij betreding van het terrein of gebouwen van de koper door de medewerkers van WATERZORG FRIESLAND danwel door WATERZORG FRIESLAND ingeschakelde derden, is de koper verantwoordelijk voor hun veiligheid.

De koper draagt het risico voor schade aan en verlies van apparatuur, materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd, indien en voor zover hij verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan.

8. Wijzigen van een overeenkomst. Een koopovereenkomst, een wijziging en/of aanvulling daarvan, komt slechts tot stand nadat zij door WATERZORG FRIESLAND uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard. Wanneer verkoper de specificatie of prijs van een volgens de koopovereenkomst door WATERZORG FRIESLAND aan koper te leveren produkt wijzigt, nadat een order door koper is gegeven, heeft koper het recht de order te annuleren, mits koper dit doet binnen drie dagen, nadat de wijziging is doorgegeven. Deze annulering dient schriftelijk te geschieden en betreft slechts het niet geleverde gedeelte van de order.

9. Levering, risico en eigendom. Goederen worden beschouwd, ook in geval dat WATERZORG FRIESLAND de levering franco verzorgt, als te zijn geleverd vanaf het moment dat zij aan koper zijn verzonden. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor rekening en risico van koper.

De koper wordt pas eigenaar van de goederen zodra hij alle schulden die hij uit welken hoofde dan ook aan WATERZORG FRIESLAND heeft of zal krijgen, heeft voldaan. Tot op het moment dat de koper eigenaar van de goederen wordt, is hij niet bevoegd de goederen in eigendom, daaronder begrepen eigendom tot zekerheid, over te dragen, in pand te geven of anderszins te bezwaren.

10. Reclamaties. Reclamaties terzake van beschadiging, gebreken of andere tekorten moeten binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen, c.q. uitvoering van de werkzaamheden, schriftelijk worden kenbaar gemaakt op straffe van verval van recht. Er kan geen reclamatie voor schade worden aanvaard, indien de goederen zich niet meer in dezelfde staat en/of door WATERZORG FRIESLAND verzorgde verpakking bevinden. Reclamaties ontheffen koper niet van zijn betalingsplicht.

11. Aansprakelijkheid. Met uitzondering van hetgeen in lid 8 van dit artikel is bepaald, is WATERZORG FRIESLAND slechts aansprakelijk voor directe schade die de koper zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door WATERZORG FRIESLAND, of personen in haar dienst dan wel personen die door haar zijn aangesteld ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

Er is slechts sprake van een toerekenbare tekortkoming indien deze onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vak uitoefening vermeden had kunnen worden, dan wel indien er een ondeugdelijk product is geleverd.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

de redelijke kosten die de koper zou moeten maken om de prestatie van WATERZORG FRIESLAND aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze kosten zijn echter beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs;

de aansprakelijkheid van WATERZORG FRIESLAND is in ieder geval steeds beperkt tot het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering.

in geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan de door WATERZORG FRIESLAND van koper ontvangen vergoeding in het boekjaar waarin de schade zich heeft voorgedaan, met een maximum van € 25.000,--;

Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

De aansprakelijkheid van WATERZORG FRIESLAND wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de koper WATERZORG FRIESLAND onverwijld in gebreke heeft gesteld en WATERZORG FRIESLAND daarbij in de gelegenheid heeft gesteld binnen een redelijke termijn haar tekortkoming te zuiveren en WATERZORG FRIESLAND ook na die termijn blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een duidelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat WATERZORG FRIESLAND in staat wordt gesteld adequaat te reageren.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van WATERZORG FRIESLAND of zijn leidinggevende ondergeschikten.

De koper is gehouden WATERZORG FRIESLAND en de door WATERZORG FRIESLAND aangestelde hulppersonen als bedoeld in artikel 8 te vrijwaren, respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden ter vergoeding van de schade (met inbegrip van schaden als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten) waarvoor de aansprakelijkheid van WATERZORG FRIESLAND in deze voorwaarden in de verhouding met de koper is uitgesloten.

Indien WATERZORG FRIESLAND uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de koper gehouden WATERZORG FRIESLAND zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de koper, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van WATERZORG FRIESLAND en derde daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de koper.

12. Materiaalschade bij desinfectie of boilerreiniging. Bij het behandelen van (drink)waterinstallaties (reiniging en desinfectie) wordt gebruik gemaakt van oxiderende stoffen en/of heet water (>70°C), die tot materiaalschade kunnen leiden. Door optimalisatie van het reiniging-/desinfectie proces zorgt WATERZORG FRIESLAND er voor dat eventuele materiaalschade (corrosie, lekkage etc.) tot een uiterste wordt beperkt. WATERZORG FRIESLAND kan echter niet uitsluiten dat onverhoopt materiaalschade ontstaat als gevolg van een installatie met bestaande (onzichtbare) gebreken. In dat geval is WATERZORG FRIESLAND (in afwijking van artikel 11) niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade.

13. Betaling. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen door koper zonder enige korting en/of beroep op schuldvergelijking te geschieden 30 dagen na de factuurdatum of de ontvangst van de goederen, ingeval deze daaraan vooraf gaat. Indien de vordering van WATERZORG FRIESLAND niet overeenkom­stig de overeenkomst en/of deze voorwaarden wordt voldaan, heeft WATERZORG FRIESLAND het recht haar vordering te verhogen met een rente van 1,5 % per maand. Tevens heeft WATERZORG FRIESLAND het recht alle op de invordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerech­telijke, welke laatste op minimaal 15 % van het verschuldigde bedrag wordt gesteld, op de koper te verhalen.

14. Overmacht. Indien de uitvoering van een order door overmacht wordt gehinderd, is WATERZORG FRIESLAND gerechtigd de levering op te schorten, tot de betreffende overmacht heeft opge­houden te bestaan, dan wel de order geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die niet aan de schuld van WATERZORG FRIESLAND te wijten is en die de nakoming van haar verplichting verhindert of zodanig bemoeilijkt dat nakoming redelijkerwijs niet meer van haar kan worden gevergd, zoals bijv. oorlog, vijandelijkheden, brand, storm, staking, ziekte van personeel, en niet, niet tijdige of niet behoorlijke levering door leveranciers, ongeacht of de betreffende omstandigheid op enig moment was te voorzien. Indien WATERZORG FRIESLAND met meer dan een koper overeenkomsten heeft gesloten betreffende gelijke of gelijksoortige goederen en WATERZORG FRIESLAND door overmacht wordt verhinderd haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomsten jegens alle kopers volledig na te komen, is zij bevoegd naar eigen inzicht te bepalen welke overeenkomsten, en in welke mate, door haar zullen worden nagekomen.

15. Ontbinding. Indien een koper handelt in strijd met een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, toepassing van de WSNP, stilleg­ging of liquidatie van het bedrijf van koper, een regeling met zijn crediteuren treft, heeft WATERZORG FRIESLAND het recht zonder in gebreke stelling of gerechte­lijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te ontbinden naar haar keuze. WATERZORG FRIESLAND is dan gerechtigd de goederen terug te halen, waar deze zich ook bevinden en is niet gehouden tot enige garantie of schade­vergoeding. De koper is verplicht de niet betaalde goederen aan WATERZORG FRIESLAND terug te geven en machtigt WATERZORG FRIESLAND onherroepe­lijk de ruimten waar de goederen zich bevinden of kunnen bevinden daartoe door een vertegenwoordiger van WATERZORG FRIESLAND te doen betreden. Dit alles onverminderd de aan WATERZORG FRIESLAND verder toekomende rechten. In al deze gevallen is elke vordering, die WATERZORG FRIESLAND ten laste van koper heeft direct en in zijn geheel opvorderbaar.

16. Auteursrechten. Documentaties, tekeningen, brochures en monsters blijven eigendom van WATERZORG FRIESLAND en mogen zonder schriftelijke toestemming van WATERZORG FRIESLAND niet aan derden ter hand worden gesteld. Op eerste verzoek van WATERZORG FRIESLAND dienen ze onmiddellijk door koper aan WATERZORG FRIESLAND te worden terug gezonden of te worden overhandigd. Het reproduktie-recht van bovengenoemde documentaties, tekeningen, brochures en monsters wordt door WATERZORG FRIESLAND uitdrukkelijk voorbehouden.

17. Contractsovername. Door koper wordt bij voorbaat ingestemd met het door WATERZORG FRIESLAND aan een derde overgedragen van het contract tussen koper en WATERZORG FRIESLAND.

18. Reparatieclausule. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. WATERZORG FRIESLAND en koper zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

19. Toepasselijk recht en forum keuze. Op elke offerte en elke overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeelte­lijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepas­sing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De rechtbank Noord-Holland locatie Alkmaar is bevoegd kennis te nemen van alle eventuele geschillen tussen WATERZORG FRIESLAND en koper.

 

vsk2018

Gratis legionella scan

Vraag hier uw gratis legionella scan aan.

Bel ons : 0228-326019

Kiwa certificaat

Uvidis is KIWA BRL 14010 gecertificeerd. Wilt u het certificaat uitprinten klik dan hier

KIWA Partner for progress